تست مایع نافذ

آزمایش مایع نافذ یا PT روش دیگری از آزمایش ­های NDT برای شناسایی عیوب سطحی و همچنین عیوب زیرسطحی است که به سطح راه دارند. آزمایش PT بهترین روش برای بازرسی انواع ترک ­های سطحی، تخلخل، تورق، عدم اتصال در جوش یا لبه­ های باز و هرگونه نشتی در جوش مخازن ذخیره و تیوب ­ها است. امروزه در صنایع مختلف، آزمایش PT بطور موفقیت آمیزی بر روی فلزات آهنی و غیر آهنی، سرامیک ها، قطعات متالورژی پودر، قطعات جوشکاری­ شده، شیشه ها و برخی پلاستیک ها استفاده می­ شود

توضیحات

محتوی دوره :

 • مقدمه

–         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

–         تاریخچه و دلایل استفاده از تست مایعات نافذ و خاصیت موئینگی

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

 –      SNT-TC-1A

 –     سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط
 • مراحل کلی و تربیت انجام تست مایعات نافذ
 • تمیزکاری

–         موقعیت­های متفاوت تمیزکاری

–         تعریف آلودگی و دلایل برطرف شدن آن

–         انواع آلودگی­ها

–         روش­های رفع آلودگی

–         ملاحظات مهم در تمیزکاری

 • نفوذ مایعات نافذ

–         خصوصیات مایع نافذ

–         خواص فیزیکی مایع نافذ ( موینگی، نقش سطحی، خاصیت تر کنندگی سطح و …)

–         روش­های اعمال مایع نافذ

–         انواع مایع نافذ براساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

 • Dwell time

–         انواع Dwell time

–         عوامل موثر بر Dwell time

 • زدودن مایع نافذ اضافی

–         انواع مایعات نافذ براساس حذف مایع نافذ اضافی

–         عوامل موثر بر انتخاب مایع نافذ بر اساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

–         مراحل روش Solvent Removable و مزایا و محدودیت­ها

–         مراحل روش Water Washable و مزایا و محدودیت­ها

–         مراحل روش Post Emulsified و مزایا و محدودیت­ها

–         خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ اضافی

 • آَشکارسازی

–         خواص آشکارساز

–         انواع آشکارساز و مقایسه نسبت حساسیت آنها

–         نحوه اعمال و نکات اعمال آشکارساز

 • انواع روش­های مایعات نافذ براساس نحوه دیده شدن زیر نور مرئی و یا فرابنفش

–         روش Color contrast

–         روش Fluorescent

–         طیف امواج الکترومغناطیس و جایگاه نورفرابنفش در آن

–        منابع نورفرابنفش (UT)

 • نشانه‌­های قابل مشاهده در تست مایعات نافذ

–         True Indication

–         False Indication

–        Relevant

–         Non relevant indication

 • کنترل کیفیت مواد نافذ
 • کارگاه عملی بررسی، تشخیص و ارزیابی ناپیوستگی‌ها
 • مستندسازی و استاندارد

–         ثبت نتایج و گزارش نویسی

–         دستورالعمل، آزمایش مایعات نافذ

–         استاندارد

محتوی دوره :

 • مقدمه

–         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

–         تاریخچه و دلایل استفاده از تست مایعات نافذ و خاصیت موئینگی

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

 –      SNT-TC-1A

 –     سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط
 • مراحل کلی و تربیت انجام تست مایعات نافذ
 • تمیزکاری

–         موقعیت­های متفاوت تمیزکاری

–         تعریف آلودگی و دلایل برطرف شدن آن

–         انواع آلودگی­ها

–         روش­های رفع آلودگی

–         ملاحظات مهم در تمیزکاری

 • نفوذ مایعات نافذ

–         خصوصیات مایع نافذ

–         خواص فیزیکی مایع نافذ ( موینگی، نقش سطحی، خاصیت تر کنندگی سطح و …)

–         روش­های اعمال مایع نافذ

–         انواع مایع نافذ براساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

 • Dwell time

–         انواع Dwell time

–         عوامل موثر بر Dwell time

 • زدودن مایع نافذ اضافی

–         انواع مایعات نافذ براساس حذف مایع نافذ اضافی

–         عوامل موثر بر انتخاب مایع نافذ بر اساس نحوه زدودن مایع نافذ اضافی

–         مراحل روش Solvent Removable و مزایا و محدودیت­ها

–         مراحل روش Water Washable و مزایا و محدودیت­ها

–         مراحل روش Post Emulsified و مزایا و محدودیت­ها

–         خشک کردن پس از زدودن مایع نافذ اضافی

 • آَشکارسازی

–         خواص آشکارساز

–         انواع آشکارساز و مقایسه نسبت حساسیت آنها

–         نحوه اعمال و نکات اعمال آشکارساز

 • انواع روش­های مایعات نافذ براساس نحوه دیده شدن زیر نور مرئی و یا فرابنفش

–         روش Color contrast

–         روش Fluorescent

–         طیف امواج الکترومغناطیس و جایگاه نورفرابنفش در آن

–        منابع نورفرابنفش (UT)

 • نشانه‌­های قابل مشاهده در تست مایعات نافذ

–         True Indication

–         False Indication

–        Relevant

–         Non relevant indication

 • کنترل کیفیت مواد نافذ
 • کارگاه عملی بررسی، تشخیص و ارزیابی ناپیوستگی‌ها
 • مستندسازی و استاندارد

–         ثبت نتایج و گزارش نویسی

–         دستورالعمل، آزمایش مایعات نافذ

–         استاندارد

مدرس

محمد گنجی

محمد گنجی

محمد گنجی

کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
سطح III آزمونهای غیر مخرب از ASNT
سطح III آزمونهای غیر مخرب بر اساس EN/ISO
سطح III آزمونهای غیر مخرب از CSWIP
رئیس کمیته آموزش کانون صنفی مهندسین جوش ایران

اتاق فرار